Általános közzétételi lista


Tájékoztatás közérdekű adatok elérhetőségéről

Általános információk

A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatoknak (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) a közigazgatási szervek honlapján történő közzétételére vonatkozó kötelezettség az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározottakon alapul.

Az oldalon a kereső felületet használva egy kulcsszó megadásával, valamint egyes szűkítő kategóriák bejelölésével keresheti meg az Ön számára szükséges adatot, adatcsoportot. A böngésző alkalmazásával pedig a dokumentumtár terjedelmes adatbázisában kutathat.


Közadattár

Szervezeti, személyzeti adatok

Kapcsolat, szervezet, vezetők
Elérhetőségi adatok

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Közzétéve:  2017. augusztus 17.
Letöltés:    Elérhetőségi adatok
Ügyfélfogadás

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Közzétéve:  2019. augusztus 09.
Letöltés:    Ügyfélszolgálat rendje

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2019. augusztus 09.Ügyfélszolgálat rendje
Szervezeti struktúra

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek és vezetőik megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Közzétéve:  2017. augusztus 17.
Megtekint:  
A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetői

Az igazgatóság vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Közzétéve:  2017. augusztus 17.
Megtekint:  
Felügyelt költségvetési szervek
A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek

Megnevezése, elérhetőségi adatai

Közzétéve:  2017. szeptember 26.
Megtekint:  
Gazdálkodó szervezetek

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Közalapítványok

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Lapok

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv elérhetőségi adatai, ügyfélszolgálatának, közönségkapcsolatának elérhetőségi adatai.

Közzétéve:  2014. augusztus 13.

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Levélcím: 1149. Budapest, Mogyoródi u. 43.
Postacím: 1903. Budapest, Pf.: 314.

Telefonszám: (+36)-1/469-4347, (+36)-20/820-0089
Elektronikus levélcím: okf.ugyfelszolgalat@katasztrofavedelem.hu
Honlap: www.katasztrofavedelem.hu
Ügyfélszolgálata: kedden 8-12 óráig a 446. szobában

Költségvetési szervek

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Közzétéve:  2019. július 11.
Letöltés:    Alapító Okirat
Közzétéve:  2019. július 08.
Letöltés:    BM OKF adatvédelmi szabályzat
Közzétéve:  2016. augusztus 01.
Letöltés:    Veszprém MKI Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata
Közzétéve:  2014. augusztus 13.
Megtekint:  

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2017. augusztus 17.375-adatvedelemi-szabalyzat-2014
2017. augusztus 17.408-34-2013-foigazgato-intezkedes-melleklet
2017. augusztus 17.407-34-2013-foigazgato-intezkedes
2019. július 08.1/2016 BM OKF Adatvédelmi szabályzat
2019. július 11.Alapító Okirat
A tevékenységéről szóló tájékoztató

A tevékenységről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Közzétéve:  2017. augusztus 31.
Megtekint:  
Közzétéve:  2017. augusztus 31.
Megtekint:  
A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Közzétéve:  2019. június 27.
Letöltés:    Hatósági hatásköri lista
Közzétéve:  2018. augusztus 01.
Letöltés:    E-ügyintézés tájékoztató
Közzétéve:  2017. december 19.
Letöltés:    Tájékoztató hatósági kapcsolattartásról
Közzétéve:  2014. augusztus 13.
Megtekint:  
Közszolgáltatások

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nyilvántartásai

A fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Közzétéve:  2018. július 25.
Letöltés:    Nyilvántartások

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2017. augusztus 31.2016. március
2018. július 25.Nyilvántartások
Nyilvános kiadványok

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Döntéshozatal, ülések

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Pályázatok

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

 

Jelenleg nincs releváns adat.

 

Hirdetmények

 
a szerv által kiadott hirdetmények, közlemények

 

Közzétéve:  2017. augusztus 31.
Megtekint:  
Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Közzétéve:  2019. augusztus 09.
Letöltés:    Közérdekű adatok igénylése

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2019. április 05.Közérdekű adatok igénylésének módja
2019. augusztus 09.Közérdekű adatok igénylése
Kötelező statisztikai adatszolgáltatás

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Közzétéve:  2019. augusztus 09.
Letöltés:    Közérdekű adatok igénylésének statisztikája 2019. év

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2017. augusztus 18.Közérdekű adatok igénylésének statisztikája 2016. év
2017. október 17.Közérdekű adatok igénylésének statisztikája 2017. év
2019. február 26.Közérdekű adatok igénylésének statisztikája 2017. év
2019. augusztus 09.Közérdekű adatok igénylése 2019
2019. augusztus 09.Közérdekű adatok igénylésének statisztikája 2018. év
Közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a  közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél.

A Veszprém Megyei Katasztófavédelmi Igazgatóságnál nincs ilyen megkötött szerződés.

Közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

A Veszprém Megyei Katasztófavédelmi Igazgatóságnál nincsenek közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek.

Közzétételi listák
Közzétéve:  2017. augusztus 22.
Megtekint:  
Közzétéve:  2017. augusztus 22.
Megtekint:  
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál jelenleg nincsenek újrahasznosítás céljára elérhető adatok.

A közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazatóságnál jelenleg nincsenek újrahasznosítás céljából elérhető adatok, így díjjegyzék sem áll rendelkezésre

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás
Közzétéve:  2017. augusztus 22.
Letöltés:    Jogorvoslati tájékoztató
A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál nincs ilyen megállapodás.

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál nincs ilyen megállapodás.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

A Veszprém Megyei Katasztrófavédelm Igazgatóságnál jelenleg nincsenek újrahasznosítás céljára elérhető adatok.

Gazdálkodási adatok

A működés törvényessége, ellenőrzések
Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos -nyilvános megállapításokat tartalmazó -  vizsgálatok ellenőrzések felsorolása

Közzétéve:  2017. augusztus 30.

A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon jelenleg nincs ezzel kapcsolatosan releváns adat.

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

az ÁSZ ellenőrzések nyilvános megállapításai

Közzétéve:  2014. augusztus 13.

2015. augusztus 31-én közreadásra került az Állami Számvevőszék jelentése, amely az alábbi címre kattintva az Állami Számvevőszék hivatalos honlapján érhető el.

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

Közzétéve:  2017. augusztus 31.

A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon végrehajtott ellenőrzéseknek nyilvános megállapítása nem volt.

Működés eredményessége, teljesítmény

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk.

Közzétéve:  2017. augusztus 31.

A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon jelenleg nincs ezzel kapcsolatosan releváns adat.

Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Közzétéve:  2014. augusztus 13.
Megtekint:  
Költségvetések, beszámolók
Éves (elemi) költségvetés

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése

Közzétéve:  2019. július 19.
Letöltés:    Elemi költségvetés 2019

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. október 18.document_112
2014. október 18.document_132
2015. augusztus 25.Elemi költségvetés 2014
2017. augusztus 23.Elemi költségvetés 2015
2017. augusztus 23.Elemi költségvetés 2016
2018. január 04.Elemi költségvetés 2017
2019. február 25.Elemi költségvetés 2018
2019. július 19.Elemi költségvetés 2019
Számviteli beszámolók

a közfeladatot ellátó szerv törvény szerint beszámolója

Közzétéve:  2019. március 25.
Letöltés:    2018. évi költségvetési beszámoló

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. október 18.306-2013-i-fel-ev-beszamolo-20131114
2014. október 18.272-2012--evi-beszamolo-1
2014. október 18.273-2012--evi-beszamolo-2
2014. október 18.274-2012--evi-beszamolo-3
2014. október 18.document_133
2014. október 18.document_138
2014. október 18.document_134
2015. augusztus 25.396-2013bi
2015. augusztus 25.397-2013bii
2017. augusztus 23.2014 KV Beszámoló 1
2017. augusztus 23.2014 KV Beszámoló 2
2017. augusztus 23.2015. évi Költségvetési Beszámoló
2018. május 03.2016. Költségvetési beszámoló
2019. március 25.2017. Költségvetési beszámoló
A költségvetés végrehajtása

külön jogszabályban meghatározott beszámolók

Közzétéve:  2019. április 29.
Letöltés:    2019. évi I. negyedév mérlegjelentés

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2015. augusztus 25.2012 I negyedév mérlegjelentés
2015. augusztus 25.2012 II negyedév mérlegjelentés
2015. augusztus 25.2012 III negyedév mérlegjelentés
2015. augusztus 25.2012 IV negyedév mérlegjelentés
2015. augusztus 25.2013 I negyedév mérlegjelentés
2015. augusztus 25.2013 II negyedév mérlegjelentés
2015. augusztus 25.2013 III negyedév mérlegjelentés
2015. augusztus 25.2013 IV negyedév mérlegjelentés
2015. augusztus 25.2014 I negyedév mérlegjelentés
2015. augusztus 25.2014 II negyedév mérlegjelentés
2015. augusztus 25.2014 III negyedév mérlegjelentés
2015. augusztus 25.2014 IV negyedév mérlegjelentés
2015. augusztus 25.2015 I negyedév mérlegjelentés
2017. augusztus 23.2015 II negyedév mérlegjelentés
2017. augusztus 23.2015.évi III. negyedév
2017. augusztus 23.2015. évi IV. névi Mérlegjelentés
2017. augusztus 23.2016. I. negyedév mérlegjelentés
2017. augusztus 23.2016. II. negyedév mérlegjelentés
2017. augusztus 23.2016. III. negyedév mérlegjelentés
2017. augusztus 23.2016. IV. negyedév mérlegjelentés
2017. szeptember 14.2017. I. negyedév mérlegjelentés
2018. január 04.2017. évi II. negyedéves mérlegjelentés
2018. május 03.2017. évi III. negyedéves mérlegjelentés
2019. február 25.2017. évi IV. negyedéves mérlegjelentés
2019. február 25.2018. évi I. negyedéves mérlegjelentés
2019. február 25.2018. évi II. negyedéves mérlegjelentés
2019. március 25.2018. évi III. negyedéves mérlegjelentés
2019. április 29.2018. évi IV. negyedéves mérlegjelentés
Működés
Foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Közzétéve:  2019. július 10.
Letöltés:    Foglalkoztatottsági adatok 2019. II. negyedév

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. október 18.document_137
2014. október 18.document_136
2014. október 18.308-fogalakoztatottsagi-20131114
2014. október 18.328-foglalkoztatottsagi-adatok-2013-iii
2014. október 18.foglalkoztatottsagi-adatok-2013-iv
2015. augusztus 25.2014 IV negyedév
2015. augusztus 25.2014. III. negyedév
2015. augusztus 25.410-foglalkoztatottsagi-adatok-2014-i-ii
2017. augusztus 23.2015 I-II negyedév
2017. augusztus 23.2014-2015 év
2017. szeptember 04.Foglalkoztatottsági adatok 2016
2018. március 26.Foglalkoztatottsági adatok 2017-
2019. február 26.Foglalkoztatottsági adatok 2017
2019. április 30.Foglalkoztatottsági adatok 2018
2019. július 10.Foglalkoztatottsági adatok 2019. I. negyedév
Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

Közzétéve:  2019. október 17.
Letöltés:    5 millió feletti szerződések 2019. II. félév
Közzétéve:  2019. szeptember 13.
Letöltés:    5 millió feletti szerződések 2018. II. félév
Közzétéve:  2019. szeptember 13.
Letöltés:    5 millió feletti szerződések 2019. I. félév
Közzétéve:  2018. június 07.
Letöltés:    Szerződések 2018. I. félév
Közzétéve:  2018. május 09.
Letöltés:    szerződések 2017
Közzétéve:  2016. augusztus 10.
Letöltés:    2016.01-02
Közzétéve:  2016. augusztus 09.
Letöltés:    2016.05-06
Közzétéve:  2016. augusztus 09.
Letöltés:    2016.03-04
Közzétéve:  2016. augusztus 09.
Letöltés:    2015.11-12
Közzétéve:  2016. augusztus 09.
Letöltés:    2015.9-10
Közzétéve:  2016. augusztus 09.
Letöltés:    2015.7-8
Közzétéve:  2014. szeptember 04.
Letöltés:    2014. év

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. október 18.document_125
2014. október 18.290-5milliofeletti-20131014
2014. október 18.419-netto5millio-feletti-2013
Koncessziók

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Közzétéve:  2017. augusztus 30.

A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon jelenleg nincs ezzel kapcsolatosan releváns adat.


Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. október 18.document_140
2014. október 18.304-koncesszio-20131114
2017. augusztus 30.Koncesszió 2014
Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések.

Közzétéve:  2014. augusztus 13.

A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon jelenleg nincs ezzel kapcsolatosan releváns adat.

Európai unió által támogatott fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Közzétéve:  2017. augusztus 30.

A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon jelenleg nincs ezzel kapcsolatosan releváns adat.


Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. október 18.document_122
2014. október 18.414-eu-tamogatas-2013
2015. január 22.EU támogatás 2014
2015. január 22.326-eu-tamogatas-2014-1
2017. augusztus 30.Eu támogatás
Közbeszerzési információk

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Közzétéve:  2019. március 21.
Letöltés:    2019. évi közbeszerzési terv
Közzétéve:  2019. január 22.
Letöltés:    2019. évi villamos energia szerződés

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2019. február 25.2017. évi közbeszerzési terv
2019. február 25.2018. évi villamos energia szerződés
2019. március 21.2018. évi közbeszerzési terv
2017. augusztus 23.2015. éves közbeszerzési terv
2019. március 21.2018. évi földgáz szerződés
2019. március 21.Összegzés
2017. augusztus 23.2016. éves közbeszerzési terv