Hatósági jogkörA Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzvédelmi hatósági jogkörei


259/2011. (XII. 7.) Korm rendelet A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló rendelet alapján

Első fokú tűzvédelmi hatóság a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság:

- tűzvédelmi szakvizsgáztatók és oktatásszervezők nyilvántartását vezeti.

45/2011. (XII. 7.) BM rendelet alapján a tűzvédelmi szakvizsgáztatással valamint az oktatásszervezői és tűzvédelmi szakvizsgáztatási tevékenységekkel összefüggő közigazgatási hatósági eljárásokban I fokú tűzvédelmi hatóság.
- a honlapon közzéteszi a tűzvédelmi szakvizsga nyilvántartott oktatásszervezőinek és vizsgáztatóinak névsorát, valamint elérhetőségét,
- a jogszabályban meghatározott esetekben ellenőrzi a tűzvédelmi szakvizsga oktatást és szakvizsgáztatást,
- határozatával eltilthatja a szakvizsgáztatástól és oktatásszervezéstől a jogosultakat, erről nyilvántartást vezet,
- a tűzvédelmi szakvizsga törzsanyagát és a javasolt szakirodalom körét és annak változásait a honlapon.

- ADR - veszélyes áruk közúti szállítása ellenőrzésének hatósági szakterülete

A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elsőfokú hatósági jogkörben végzik a veszélyes áruk közúti szállításának (ADR) ellenőrzését, és a feltárt szabálytalanságokkal kapcsolatosan bírságolási eljárást folytatnak le. Az ellenőrzési tevékenység a közúton és a szállításban érintett vállalkozások telephelyein valósul meg.
A bírságolási ügyekben másodfokon a BM OKF az eljáró hatóság. A másodfokú közigazgatási határozatok ellen benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelmek, valamint a legfelsőbb bíróságnál előterjesztett kérelmek esetén a BM OKF látja el a bírósági képviseletet.

 

Másodfokú tűzvédelmi hatóság a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság:

- azon ügyek esetében ahol a katasztrófavédelmi kirendeltséget tűzvédelmi hatóságként jelöli ki a jogszabály:

 • az épületek, építmények tűzvédelmi használati előírásai, valamint a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos előírások alól kérelemre eltérést engedélyezhet,
 • a beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi ügyeiben jár el,
 • lefolytatja a tűzvizsgálati eljárást,
 • tűzvizsgálati jelentést ad ki,
 • a tűz- vagy robbanásveszélyes munkahelyen azt a munkavállalót, aki a munkakörével kapcsolatos tűzvédelmi előírásokat, illetőleg a tűzjelzésre vagy tűzoltásra szolgáló eszközök, felszerelések használatát nem ismeri, a szükséges ismeretek megszerzéséig az ott folytatott tevékenységtől eltiltja,
 • a jogszabályok keretei között megállapítja a tűzvédelmi kötelezettségeket,
 • a létesítmény, az építmény, a helyiség vagy a szabadtér tűzveszélyességi osztályba sorolásának megváltoztatásával, illetve a raktározás, termelés kapacitásának 15%-kal történő növelésével járó tűzvédelmi helyzetre kiható változást ellenőrzi,
 • az üzemeltetést, a tevékenységet a tűzvédelmi követelmények érvényesítéséig megtiltja, ha
 • a helyiségben, az önálló rendeltetési egységben, az építményben, a szabadtéren a megengedett maximális befogadóképességet meghaladják, vagy azt az arra kötelezettek a Tűzvédelmi Szabályzatban nem állapították meg, vagy a kiürítési feltételeket nem biztosítják,
 • a tűzvédelmi helyzetre kiható és a létesítmény, az építmény, a helyiség vagy a szabadtér tűzveszélyességi osztályba sorolását megváltoztató tevékenységet nem engedélyeztették a tűzvédelmi hatósággal, szakhatósággal vagy az engedélyezettől kedvezőtlenül eltérnek,
 • a létesítmény, az építmény, a helyiség vagy a szabadtér területén tűzvédelmi használati szabályok betartását ellenőrzi.

 

Katasztrófavédelmi hozzájárulás és  bírságok

A katasztrófavédelmi hozzájárulással kapcsolatos részletes információk az Iparbiztonság főcímnél találhatók meg.


Bírságbevételek:

Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény értelmében
a bírságbevételek a központi költségvetés központosított bevételét képezik.  

A fenti bírság nemek esetében a jogerősen kiszabott bírságokat – 2012. január 1-jétől –
a BM OKF által vezetett 10023002-00283494-20000002 számú bírság letéti számlára kell befizetni. A bírságbevétel a BM OKF intézményi szintű költségvetésében átmenetileg jelenik meg azonban intézményi szinten nem kerül kezelésre. 

A biztosítókat terhelő tűzvédelmi hozzájárulás bevétele és az ennek terhére elszámolható kiadások, valamint a katasztrófavédelmi hozzájárulás bevétele  2012. január 1-től a BM OKF intézményi szintű költségvetésében jelenik meg, így  

a BM OKF költségvetésében került megtervezésre, 

és a BM OKF 10023002-00283494-0000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámla javára kell befizetni. 

Fentieknek megfelelően, a BM OKF által vezetett 10023002-00283494-20000002 számú közúti közlekedési bírság letéti számla elnevezésének módosítását bírság letéti számla megnevezésére az intézkedés megtörtént. 

Az államháztartásról szóló T/5069. számú törvényjavaslat vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv (az önálló szabályozó szerv kivételével) által kiszabott és beszedett bírság a költségvetési szervnél és területi szerveinél nem használható fel. A beszedett bírság a központi költségvetés bevétele.

A számlaszámokat a mellékelt táblázatokban lehet megtekinteni: TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁZATOK