Humán Szolgálat

Az igazgatóság Humán Szolgálatának alapvető feladata, az eredményes szakmai munkavégzés humán-erőforrás oldalának folyamatos biztosítása, a humánpolitikai feladatok tervezése, szervezése, végrehajtása, hogy a jelentkező szakmai feladatokhoz a megfelelő iskolai végzettséggel, szakképzettséggel rendelkező, tenni akaró, innovatív, a szervezet iránt lojális munkaerő álljon rendelkezésre.
További feladatunk még a hivatásos tűzoltó-parancsnokságok (HTP) személyzeti tevékenységének szakmai felügyelete, segítése, valamint az önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok (ÖTP) oktatási, képzési tevékenységének szakmai felügyelete, segítése.


1. A Humán Szolgálat feladatai a személyzeti, munkaügyi területen:

 • Előkészíti az igazgató állományszervezési döntéseit, valamint a szervezési állománytáblázat módosításával, kezelésével kapcsolatos feladatokat.
 • Szervezi és végzi a személyi állományra vonatkozó humánpolitikai feladatok végrehajtását (pályáztatás, felvételi eljárás lefolytatása, jogviszony létesítése, módosítása, megszüntetése, stb.).
 • A főigazgatói vagy belügyminiszteri hatáskörű munkáltatói intézkedéseket, elismerési javaslatokat felterjesztésre előkészíti.
 • Gondoskodik a személyi állomány jogszabályban meghatározott soros járandóságainak biztosításáról, ehhez éves tervet készít.
 • Eleget tesz az osztály tevékenységi körét érintő jogszabályban előírt nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségnek.
 • Működteti a számítógépes személyzeti nyilvántartó rendszert, annak adatbázisát naprakészen tartja.
 • Végzi a szolgálati, munkáltatói, nyugdíjas igazolvánnyal, történő ellátással, az igazolványok cseréjével, bevonásával kapcsolatos feladatokat a katasztrófa védelmi kirendeltségek személyi állományára vonatkozóan.
 • Eleget tesz tájékoztatási kötelezettségeinek, betartja az adatvédelmi és titokvédelmi szabályokat.
 • Részt vesz a személyi állomány egészségének megőrzését, a fizikai állóképesség megtartását, növelését elősegítő tevékenység szervezésében, irányításában.
 • Közreműködik a hivatásos állomány éves fizikai állapotfelmérésének előkészítésében, lebonyolításában.
 • Figyelemmel kíséri az állomány azon tagjainak egészségi állapotváltozását, akik szakrendelői, vagy kórházi ellátásara szorulnak.
 • Tervezi és szervezi a hivatásos állomány éves időszakos egészségi és pszichikai alkalmassági vizsgálatait.
 • Szervezi az igazgatóság és a katasztrófavédelmi kirendeltségek megkülönböztetett jelzést használó gépjárművek vezetőinek pszichológiai (pályaalkalmassági) vizsgálatát.
 • Szakmailag felügyeli és segíti a katasztrófavédelmi kirendeltségek személyzeti és munkaügyi tevékenységét.
 • Az igazgatóság ellenőrzési tervének megfelelően ellenőrzést tart a katasztrófavédelmi kirendeltségeken, a hivatásos és az önkormányzati tűzoltó-parancsnokságokon.
 • Rendszeres kapcsolatot tart a BM OKF Humán Szolgálat munkatársaival, valamint a katasztrófavédelmi kirendeltség személyzeti tevékenységet végző munkatársával.
 • Részt vesz a szakterület számára szervezett továbbképzéseken, szakmai tájékoztatókon, értekezleteken, ezeket követően szükség esetén az igazgatóság munkatársai, illetve a katasztrófavédelmi kirendeltségek személyzeti szakemberei részére szakmai tájékoztatókat tart.
 • Végzi a munkáltatói intézkedésekkel kapcsolatos panaszok ügyintézését, közreműködik ezek kivizsgálásában, végzi a munkaügyi bírósággal kapcsolatos feladatokat, valamint a fegyelmi és kártérítési eljárásokkal kapcsolatos feladatokat.
 • Közreműködik az elsőfokú fegyelmi eljárások lefolytatásában az igazgató hatáskörébe tartozó fegyelmi ügyekben; szakmai felügyeletet gyakorol a katasztrófavédelmi kirendeltségek fegyelmi munkája felett.
 • Végzi a szociális és kegyeleti gondoskodás körébe tartozó ügyek intézését, kapcsolatot tart az igazgatóság nyugdíjasaival.
 • Végzi a személyi állomány minősítésével és a hivatásos állomány évenkénti teljesítményértékelésével kapcsolatos koordinációs, nyilvántartási és ügyintézési feladatokat.
 • Végzi a személyi állomány vagyonnyilatkozattal és nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban hatáskörébe tartozó feladatokat.
 • Közreműködik a különböző ünnepségek, versenyek, vetélkedők és egyéb szakmai rendezvények szervezésében, lebonyolításában.
 • Végzi az üdülésekkel, rekreációval kapcsolatos ügyintézést.
 • Kapcsolatot tart az igazgatóság érdekképviseleti szerveivel.
 • Figyelemmel kíséri a szakterületre vonatkozó jogszabályok, egyéb rendelkezések változását, szükség esetén kezdeményezi belső szabályozó kiadását, módosítását, hatályon kívül helyezését.
 • Felkérésre javaslatot, véleményezést készít a szakterületét érintően országos érvényű jogszabályok, szabályozások, irányelvek, ajánlások tervezeteihez.

 

2. A Humán Szolgálat feladatai a képzési, oktatás-szervezési területen:
 
 • Végzi az igazgatóság személyi állományának szakmai képzésével, továbbképzésével kapcsolatos tervezési, szervezési, beiskolázási és ügyintézési feladatokat, mindezekhez éves továbbképzési tervet készít.
 • Közreműködik a katasztrófavédelmi kirendeltségek tagjai részére meghirdetett szakmai képzések, versenyek szervezésében és a beiskolázásokban, tájékoztatja őket a témában bekövetkezett változásokról, újdonságokról.
 • Felügyeli és segíti az önkormányzati tűzoltó parancsnokságok, önkéntes tűzoltó egyesületek és tűzoltó parancsnokságok tagjainak képzésével, továbbképzésével kapcsolatos feladatait.
 • Közreműködik az igazgatóság személyi állománya vonatkozásában a tanulmányi szerződések előkészítésével, megkötésével, a tanulmányi támogatások adásával kapcsolatos feladatokban.
 • Végzi az igazgatóság személyi állományának vezetőképzéssel, rendészeti szakvizsgával, nyelvi képzésekkel kapcsolatos szervezési, beiskolázási és ügyintézési feladatait.

Katasztrófavédelmi és tűzvédelmi oktatás-képzés
A belügyminiszter rendelet kiadásával szabályozza a katasztrófavédelmi szervek, a tűzoltóságok, valamint az ez irányú szakágazatban foglaltak képesítési követelményeit és képzési rendszerét. A rendelet melléklete meghatározta az egyes munkakörökre, illetve beosztásokra az előírt szakképesítéseket, felsorolja az egyes kategóriákban elismerhető korábbi szakmai végzettségeket. A jogszabályok rögzítik továbbá, hogy a hivatásos állományú tiszteknek 5 évenként részt kell venni legalább egy szakmai továbbképzésen.
Ennek alapján a szervezethez a polgári életből jelentkezettek már úgy kerülnek felvételre, hogy állami iskolai végzettségük és speciális szakmai végzettségük (pl.: mérlegképes könyvelő, munkavédelmi technikus, C kategóriás gépjárművezetői engedély, stb.) megfeleljen az előírt követelményeknek, a kinevezésben pedig meghatározásra kerül, milyen katasztrófavédelmi szakmai végzettséget kell megszereznie az ellátandó beosztás és állományviszonya alapján. A Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hivatásos tiszti állománya részére a katasztrófavédelmi szervező (tiszti) tanfolyam, a hivatásos tiszthelyettes és közalkalmazott állomány részére pedig, a katasztrófavédelmi alaptanfolyam elvégzése kötelező.

A katasztrófa- és tűzvédelmi szervezetek számára elfogadott OKJ-s képzések:
- katasztrófa- és tűzvédelmi szervező (tiszt) képzés, a hivatásos tiszti (felsőfokú szakmai végzettséghez kötött) beosztások betöltéséhez
- katasztrófa- és tűzvédelmi technikus képzés, hivatásos zászlósi (középfokú szakmai végzettséghez kötött) beosztások betöltéséhez
- tűzoltó szakképzés, a hivatásos tiszthelyettesi (alapfokú szakmai végzettséghez kötött) beosztások betöltéséhez
- katasztrófavédelmi előadó, főelőadó,
- tűzvédelmi előadó, főelőadó.
A két utóbbi képzés a gazdálkodó szervezeteknél és a polgári szerveknél katasztrófavédelmi (polgári védelmi) vagy tűzvédelmi munkakört betöltő személyek számára biztosítja a középfokú (irányítói) illetve az alapfokú (beosztotti) szakmai végzettséget.
A katasztrófavédelem szerveinél az alapfokú szakmai végzettséghez kötött beosztások betöltéséhez a katasztrófavédelmi alaptanfolyam elvégzése szükséges, azonban ez nem OKJ-s képzés.

Felsőfokú katasztrófavédelmi képzés
Az alábbi egyetemek és főiskolák indítottak katasztrófa-, illetve tűzvédelmi képzést:
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Szervező szakán
Szent István Egyetem (Gödöllő) Környezetmérnök szak katasztrófavédelmi szakirány
Zrínyi M. Nemzetvédelmi Egyetem Védelmi Igazgatási szak katasztrófavédelmi szakirányán
Szent István Egyetem Ybl Miklós Főiskolai Karán Tűzvédelmi mérnök szak
Pécsi Tud. Egy. Pollack M. Műszaki Főiskolai Kar műszaki szakoktató, tűzvédelmi szakirány
Katasztrófavédelmi Oktatási Központ katasztrófa- és tűzvédelmi szervező (tiszt-) képzés ( 1 tanéves, feltétel: felsőfokú állami iskolai végzettség).

Szakmai továbbképzések
Az igazgatóság személyi állománya szakmai ismereteinek felfrissítése, bővítése, az új ismeretek elsajátítása céljából rendszeresen vesz részt különböző szakmai továbbképzéseken. Az általában 1-5 napos továbbképzéseket többségében az alábbi intézmények szervezik:
• BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
• BM Katasztrófavédelmi Oktatási Központ
• BM Rendészeti és Bűnmegelőzési Intézet
A katasztrófa- és tűzvédelmi szakmai végzettségek mellett a jogszabályok meghatározott beosztásokban kötelezően előírják még a rendészeti szakvizsga letételét, a vezető beosztásokban pedig a különböző vezetőképző tanfolyamok elvégzését is.