Általános közzétételi lista


Tájékoztatás közérdekű adatok elérhetőségéről

Általános információk

A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatoknak (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) a közigazgatási szervek honlapján történő közzétételére vonatkozó kötelezettség az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározottakon alapul.

Az oldalon a kereső felületet használva egy kulcsszó megadásával, valamint egyes szűkítő kategóriák bejelölésével keresheti meg az Ön számára szükséges adatot, adatcsoportot. A böngésző alkalmazásával pedig a dokumentumtár terjedelmes adatbázisában kutathat.


Közadattár

Szervezeti, személyzeti adatok

Kapcsolat, szervezet, vezetők
Elérhetőségi adatok

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Közzétéve:  2017. augusztus 17.
Letöltés:    Elérhetőségi adatok
Ügyfélfogadás

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Közzétéve:  2017. augusztus 17.
Letöltés:    Tájékoztatás beadványokról
Közzétéve:  2017. augusztus 17.
Letöltés:    Ügyfélszolgálat rendje
Szervezeti struktúra

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek és vezetőik megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Közzétéve:  2017. augusztus 17.
Megtekint:  
A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetői

Az igazgatóság vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Közzétéve:  2017. augusztus 17.
Megtekint:  
Felügyelt költségvetési szervek
A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek

megnevezése, és elérhetőségi adatai

Közzétéve:  2017. augusztus 17.
Letöltés:    elérhetőség
Gazdálkodó szervezetek

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Közalapítványok

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Lapok

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv elérhetőségi adatai, ügyfélszolgálatának, közönségkapcsolatának elérhetőségi adatai

Közzétéve:  2014. augusztus 13.

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Levélcím: 1149. Budapest, Mogyoródi u. 43.
Postacím: 1903. Budapest, Pf.: 314.

Telefonszám: (+36)-1/469-4347, (+36)-20/820-0089
Elektronikus levélcím: okf.ugyfelszolgalat@katasztrofavedelem.hu
Honlap: www.katasztrofavedelem.hu
Ügyfélszolgálata: Kedden 8-12 óráig a 446. szobában

Költségvetési szervek

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Közzétéve:  2016. augusztus 01.
Letöltés:    Veszprém MKI Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata
Közzétéve:  2016. augusztus 01.
Letöltés:    1/2016 BM OKF Adatvédelmi szabályzat
Közzétéve:  2015. április 28.
Letöltés:    SZMSZ 2013 szignált
Közzétéve:  2014. augusztus 13.
Megtekint:  

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2017. augusztus 17.375-adatvedelemi-szabalyzat-2014
2017. augusztus 17.408-34-2013-foigazgato-intezkedes-melleklet
2017. augusztus 17.407-34-2013-foigazgato-intezkedes
A tevékenységéről szóló tájékoztató

A tevékenységről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Közzétéve:  2014. augusztus 13.
Megtekint:  
Közzétéve:  2014. augusztus 13.
Megtekint:  
A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Közzétéve:  2015. május 11.
Letöltés:    Tájékoztató a bírságok, a hozzájárulások, járulék, igazgatási szolgáltatási díjak befizetéséről
Közzétéve:  2014. augusztus 13.
Letöltés:    343-hatosagi-hataskor-2014
Közzétéve:  2014. augusztus 13.
Letöltés:    333-hatosagi-2014
Közzétéve:  2014. augusztus 13.
Megtekint:  
Közzétéve:  2014. augusztus 13.
Megtekint:  
Közszolgáltatások

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nyilvántartásai

A fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Közzétéve:  2016. július 05.
Letöltés:    2016. március
Nyilvános kiadványok

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Döntéshozatal, ülések

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Pályázatok

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

 

Jelenleg nincs releváns adat.

 

Hirdetmények

 
a szerv által kiadott hirdetmények, közlemények

Tájékoztató a jogerősen kiszabott bírságok, a hozzájárulás, a járulék,
az igazgatási szolgáltatási díj, továbbá az egyéb bevételek befizetéseiről

Közzétéve:  2015. június 18.
Letöltés:    a jogerősen kiszabott bírságok, a hozzájárulás, a járulék,
Közzétéve:  2014. augusztus 13.
Megtekint:  
Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Közzétéve:  2017. augusztus 17.
Letöltés:    Közérdekű adatok igénylésének módja
Kötelező statisztikai adatszolgáltatás

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Közzétéve:  2017. augusztus 18.
Letöltés:    Közérdekű adatok igénylésének statisztikája 2017. év

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2017. augusztus 18.Közérdekű adatok igénylésének statisztikája 2016. év
A közérdekű adatok felhasználása

A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál nincsenek közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek.

Közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések

A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál nincs ilyen szerződés.

Közzétételi listák

Gazdálkodási adatok

A működés törvényessége, ellenőrzések
Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos -nyilvános megállapításokat tartalmazó -  vizsgálatok ellenőrzések felsorolása

Közzétéve:  2015. március 11.
Letöltés:    Ellenőrzések listája
Közzétéve:  2014. október 10.
Letöltés:    2014-ben végrehajtott ellenőrzések
Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

az ÁSZ ellenőrzések nyilvános megállapításai

Közzétéve:  2014. augusztus 13.

2015. augusztus 31-én közreadásra került az Állami Számvevőszék jelentése, amely az alábbi  címre kattintva  az Állami Számvevőszék hivatalos honlapján http://www.asz.hu/jelentesek/osszes alatt érhető el.

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

Közzétéve:  2016. február 22.
Letöltés:    2015. évi ellenőrzések
Közzétéve:  2015. március 11.
Letöltés:    Ellenőrzések listája
Közzétéve:  2014. október 10.
Letöltés:    Egyéb ellenőrzések
Működés eredményessége, teljesítmény

A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk.

Közzétéve:  2014. augusztus 13.

A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon jelenleg nincs ezzel kapcsolatosan releváns adat.

Működési statisztika

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Közzétéve:  2014. augusztus 13.
Megtekint:  
Költségvetések, beszámolók
Éves (elemi) költségvetés

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése

Közzétéve:  2016. május 02.
Letöltés:    Elemi költségvetés 2016
Közzétéve:  2015. augusztus 06.
Letöltés:    Elemi költségvetés 2015

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. október 18.document_112
2014. október 18.document_132
2015. augusztus 25.Elemi költségvetés 2014
Számviteli beszámolók

a közfeladatot ellátó szerv törvény szerint beszámolója

Közzétéve:  2016. május 02.
Letöltés:    2015. évi Költségvetési Beszámoló
Közzétéve:  2015. augusztus 07.
Letöltés:    2014 KV Beszámoló 2
Közzétéve:  2015. augusztus 07.
Letöltés:    2014 KV Beszámoló 1

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. október 18.306-2013-i-fel-ev-beszamolo-20131114
2014. október 18.272-2012--evi-beszamolo-1
2014. október 18.273-2012--evi-beszamolo-2
2014. október 18.274-2012--evi-beszamolo-3
2014. október 18.document_133
2014. október 18.document_138
2014. október 18.document_134
2015. augusztus 25.396-2013bi
2015. augusztus 25.397-2013bii
A költségvetés végrehajtása

külön jogszabályban meghatározott beszámolók

Közzétéve:  2016. augusztus 09.
Letöltés:    2016. II. negyedév mérlegjelentés
Közzétéve:  2016. augusztus 09.
Letöltés:    2016. I. negyedév mérlegjelentés
Közzétéve:  2016. május 02.
Letöltés:    2015. évi IV. névi Mérlegjelentés
Közzétéve:  2015. november 05.
Letöltés:    2015.évi III. negyedév
Közzétéve:  2015. augusztus 07.
Letöltés:    2015 II negyedév mérlegjelentés

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2015. augusztus 25.2012 I negyedév mérlegjelentés
2015. augusztus 25.2012 II negyedév mérlegjelentés
2015. augusztus 25.2012 III negyedév mérlegjelentés
2015. augusztus 25.2012 IV negyedév mérlegjelentés
2015. augusztus 25.2013 I negyedév mérlegjelentés
2015. augusztus 25.2013 II negyedév mérlegjelentés
2015. augusztus 25.2013 III negyedév mérlegjelentés
2015. augusztus 25.2013 IV negyedév mérlegjelentés
2015. augusztus 25.2014 I negyedév mérlegjelentés
2015. augusztus 25.2014 II negyedév mérlegjelentés
2015. augusztus 25.2014 III negyedév mérlegjelentés
2015. augusztus 25.2014 IV negyedév mérlegjelentés
2015. augusztus 25.2015 I negyedév mérlegjelentés
Működés
Foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Közzétéve:  2016. augusztus 09.
Letöltés:    2016. év
Közzétéve:  2016. augusztus 09.
Letöltés:    2014-2015 év
Közzétéve:  2015. augusztus 14.
Letöltés:    2015 I-II negyedév

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. október 18.document_137
2014. október 18.document_136
2014. október 18.308-fogalakoztatottsagi-20131114
2014. október 18.328-foglalkoztatottsagi-adatok-2013-iii
2014. október 18.foglalkoztatottsagi-adatok-2013-iv
2015. augusztus 25.2014 IV negyedév
2015. augusztus 25.2014. III. negyedév
2015. augusztus 25.410-foglalkoztatottsagi-adatok-2014-i-ii
Támogatások

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Szerződések

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

Közzétéve:  2017. június 20.
Letöltés:    20170420
Közzétéve:  2016. augusztus 10.
Letöltés:    2016.01-02
Közzétéve:  2016. augusztus 09.
Letöltés:    2016.05-06
Közzétéve:  2016. augusztus 09.
Letöltés:    2016.03-04
Közzétéve:  2016. augusztus 09.
Letöltés:    2015.11-12
Közzétéve:  2016. augusztus 09.
Letöltés:    2015.9-10
Közzétéve:  2016. augusztus 09.
Letöltés:    2015.7-8
Közzétéve:  2014. szeptember 04.
Letöltés:    2014. év

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. október 18.document_125
2014. október 18.290-5milliofeletti-20131014
2014. október 18.419-netto5millio-feletti-2013
Koncessziók

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Közzétéve:  2014. október 18.
Letöltés:    Koncesszió 2014

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. október 18.document_140
2014. október 18.304-koncesszio-20131114
Egyéb kifizetések

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Közzétéve:  2014. augusztus 13.

A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon jelenleg nincs ezzel kapcsolatosan releváns adat.

Európai unió által támogatott fejlesztések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Közzétéve:  2015. január 22.
Letöltés:    Eu támogatás

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. október 18.document_122
2014. október 18.414-eu-tamogatas-2013
2015. január 22.EU támogatás 2014
2015. január 22.326-eu-tamogatas-2014-1
Közbeszerzési információk

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Közzétéve:  2017. június 16.
Letöltés:    2017. éves közbeszerzési terv
Közzétéve:  2016. március 25.
Letöltés:    2016. éves közbeszerzési terv
Közzétéve:  2015. április 03.
Letöltés:    2015. éves közbeszerzési terv
Közzétéve:  2014. augusztus 13.
Letöltés:    327-kozbeszerzesi-informaciok-2014-1
Közzétéve:  2014. augusztus 13.
Letöltés:    421-vmki-2014-evi-kozbeszerzesi-terve

Archívum:
DátumMegnevezésFile
2014. október 18.document_141
2014. október 18.kozbeszerzes-20131114
2014. október 18.document_113