Szakhatósági jogkör


A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a BM OKF területi szerveként működik


- szakértői tevékenységet végez,
közreműködik a tűzvédelmi szakértői engedélyezési eljárás, valamint a tűzvédelmi igazságügyi szakértői névjegyzékbe való vétel véleményezési jogkörének feladatai, a szakértők továbbképzésével kapcsolatos teendők, valamint a főigazgatóság hatáskörébe tartozó szakértői feladatok, a tűzvédelmi szakértők névjegyzékének vezetésével kapcsolatos feladatokban;

- ellátja, illetőleg koordinálja a tűzvédelmi oktató tevékenységet,
szakterületét érintően a BM KVI, a HÖT, az ÖT részére továbbképzést, tájékoztatót szervez;

- felvilágosítást és tájékoztatást végez.

I. és II. fokon hatósági tevékenységet végez:

A jogszabályokban meghatározott esetekben szakhatóságként jár el:

Veszprém Megye közigazgatási területén közreműködik a szakterületét érintő hatósági, szakhatósági, tűzvizsgálati, valamint a megelőző katasztrófavédelmi tevékenységre vonatkozó országos érvényű szabályozások, irányelvek, ajánlások tervezetei előkészítésében. Közreműködik a katasztrófavédelmet, tűz- és polgári védelmet érintő jogszabályok, szabványok, direktívák kidolgozásában, segíti a minisztériumok, országos hatáskörű szervek területi szintű szervezeteinek, valamint az önkormányzatok megelőző katasztrófavédelemmel kapcsolatos jogalkalmazó tevékenységét; ellátja a másodfokú tűzvédelmi, polgári védelmi és katasztrófavédelmi hatósági ügyek szakhatósági feladatait;

- az alábbi táblázat szerinti ügyfajtákban részletezett jogszabályok alapján szakhatóságként jár el:

Ügyfajta

Közreműködést szabályozó jogszabály

Település szabályozási ügyek (településszerkezeti terv; helyi építési szabályzat és a szabályozási terv)

- véleményezési jogkör-

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről 

Pirotechnika a pirotechnikai termék felhasználása, forgalmazása, kiállítása, tárolása, megsemmisítése, gyártása 

173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről

Gázveszélyes vízkészletet igénybe vevő vízmű vízjogi létesítési, valamint üzemeltetési engedély kiadására irányuló eljárások.

347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet – a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről/32/E§(7)bekezdése)

12/1997. (VIII.29.) KHVM rendelet – a termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről.

Óvóhelyek létesítése, fenntartása, nyilvántartása

193/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 5. számú melléklete, 7. pontja

Nyitott sugárforrások

362/2006. (XII.28.) Korm. rendelet – az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről /4. számú melléklet/

Sportrendezvények biztonságtechnikai bejárása

2004. évi I. törvény: a sportról 63. §. (3) bekezdése

54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet: a sportrendezvények biztonságáról 13. § (1) bekezdése