Tűzvizsgálati eljárás


Általános információk

A tűzvizsgálat a tűz keletkezési idejének, helyének és okának felderítésére irányuló hatósági tevékenység.
      A tűzvizsgálat célja olyan tűzmegelőzési, tűzoltási beavatkozási tapasztalatok megszerzése, következtetések levonása, amelyek alkalmasak a tűzmegelőzési ismeretek bővítésére és a mentési beavatkozási feltételek javítására.
    Az I. fokú tűzvizsgálati hatósági eljárás lefolytatására jogszabályban meghatározott esetekben a területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség jogosult.
     A tűzvizsgálat hivatalból induló hatósági eljárás, az ügyfél kérelmére tűzvizsgálati eljárás megindítására a jogszabály nem ad lehetőséget.
     A tűzvizsgálatot a Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója által kijelölt, jogszabályban meghatározott szakmai gyakorlattal és végzettséggel rendelkező tűzvizsgáló folytatja le.


A tűzvizsgáló feladatai

     Végrehajtja a jogszabályban meghatározott adatgyűjtéseket, szakmailag értékeli a rendelkezésre álló iratokat, melyek alapján elkészíti a szakmai értékelést, illetve az eljárás határozatát a tűzvizsgálati jelentést. Javaslatot tesz az üggyel kapcsolatban további intézkedésekre, eljárások megindítására.


Az eljárás megindításának okai

Hivatalból tűzvizsgálati eljárást kell lefolytatni az alábbi esetekben:

• a tűzesettel összefüggésben bűncselekmény gyanúja merül fel,
• a tűzeset következtében haláleset történt,
• a tűzeset minősített riasztási fokozata III-as vagy annál magasabb volt,
• a hatóság vezetője szakmai szempontból indokoltnak tartja.

Az eljáró tűzvizsgáló a tűzvizsgálati helyszíni szemlén tapasztaltak, a tudomására jutott további tények alapján intézkedik az eljárás hivatalból történő megindításáról.


Ügyintézési határidő

Az eljárás az első eljárási cselekmény (tűzvizsgálati helyszíni szemle) elvégzésekor kezdődik, melyről az ismert ügyfeleket nyolc napon belül értesíteni kell.
     Az ügyintézési határidő a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről az a tűzoltóságról szóló törvény alapján 35 nap.
     Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a hatóságnál a munka szünetel, a határidő a legközelebbi munkanapon jár le.
     Ha az ügy érdemi eldöntése olyan kérdés előzetes elbírálásától függ, amelyben az eljárás más szerv hatáskörébe tartozik, vagy ugyanannak a hatóságnak az adott üggyel szorosan összefüggő más hatósági döntése nélkül megalapozottan nem dönthető el, a hatóság az eljárást felfüggeszti.


Az ügyintézési határidőbe nem számít be:

• a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,
• a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a Ket. 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a nyilvántartásból történő beszerzéséhez szükséges idő,
• a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
• az eljárás felfüggesztésének időtartama,
• a Ket. 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtartama,
• a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama,
• a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,
• a szakértői vélemény elkészítésének időtartama.


Döntéshozatal

A hatóság az ügy érdemében határozatot hoz. A tűzvizsgálati eljárás esetében ez a tűzvizsgálati jelentés.
     Az ügyintéző tűzvizsgálati jelentés-tervezetet készít, ezt szignálja. A kiadmányozásra jogosult a tervezetet ellenőrzi, és egyetértés esetén kiadmányozza.
     A tűzvizsgálati jelentés rövid, közérthető formában tartalmazza a tűz keletkezéséhez vezető folyamatra, tűz terjedésére vonatkozó megállapításokat.
     A tűzvizsgálati jelentést minden az ügy során a hatóság előtt ismertté vált ügyfél számára megküldésre kerül.


Tűzeseti hatósági bizonyítvány kiadásának szabályai

Tűzeseti hatósági bizonyítványt az ügyfél kérelmére a területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség ad ki. A hatósági bizonyítvány tartalmát a tűzesettel összefüggésben végzett kötelező adatgyűjtés alapozza meg.
Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdése értelmében a hatósági bizonyítvány kiállításáért 3000,- Ft illetéket kell fizetni.


A hatóság a hatósági bizonyítvány kiadását megtagadja ha:

• kiadása jogszabályba ütközik,
• az ügyfél valótlan vagy olyan adat, tény, állapot igazolását kéri, amelyre vonatkozóan a hatóság adattal nem rendelkezik,
• a tűzeset megtörténtének ténye a helyszín megtekintése alapján nem állapítható meg.

A tűzeseti hatósági bizonyítvány iránti kérelem kötelező tartalmi elemei
• Családi és utónév, születési név,
• születési hely és idő,
• anyja neve, lakó illetve tartózkodási helye,
• ügyfél elérhetősége,
• a hatósági bizonyítvány felhasználásának a célja
• 3000 Ft illeték megfizetése
A tűzeseti hatósági bizonyítvány tartalmi elemei
• az eljáró hatóság megnevezése, az ügy száma és ügyintéző neve,
• a tűzeset helye és ideje,
• a tűzoltói beavatkozás megtörténtének ténye,
• a tűzvizsgálati eljárás megindulásának ténye, valamint
• a tűzesetről rendelkezésre álló adatok közül azok, amelyek a tűzeseti hatósági bizonyítvány felhasználása szempontjából szükségesek.
• a döntéshozatal helye és ideje,
• a hatáskör gyakorlójának neve, hivatali beosztása, valamint a döntés kiadmányozójának a neve, hivatali beosztása, ha az nem azonos a hatáskör gyakorlójával.


Ügyintézési határidő

Az ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik.
A hatósági bizonyítványt a kérelem előterjesztésétől számított tíz napon belül kell kiadni.