Tűzoltósági Főfelügyelő 


 
A vármegyei tűzoltósági főfelügyelő:

 • meghatározza, szakmailag irányítja, ellenőrzi a szakmai alárendeltségében lévő tűzoltóságok és a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat (KMSZ) tevékenységét;
 • kapcsolatot tart a szakmai szövetségekkel, évente szakterületének megfelelően beszámolót készít;
 • koordinálja, irányítja katasztrófaveszély, kihirdetett veszélyhelyzet esetén a Veszprém VMKI-ra háruló tűzoltási, műszaki mentési tevékenységekkel kapcsolatos feladatot;
 • szakterületét érintően végzi az adatszolgáltatás szakmai igényeinek kidolgozását;
 • szakterületét érintően a helyi szervekre kiterjedő hatályú szakmai állásfoglalást ad;
 • részt vesz a Területi Tűzmegelőzési Bizottság munkájában.

 

Felügyeleti, ellenőrzési terület vonatkozásában

 • ellenőrzi a tűzoltóságok készenléti szolgálatellátását, szakmai felkészültségét, a szolgálatszervezési és az ügyeleti okmányok vezetését, a helyi szintű gyakorlatok végrehajtását, a parancsnoki irányító, ellenőrző tevékenységet;
 • részt vesz a társszervekkel és karitatív szervekkel meglévő együttműködési megállapodások felülvizsgálatában, javaslatot tesz azok módosítására;
 • szakterületét érintően a tűzoltóságok részére továbbképzést, tájékoztatót szervez;
 • ellenőrzi, koordinálja a hivatásos, önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok szolgálati létszámhelyzetét, technikai eszköz ellátottságát, a hivatásos és önkormányzati tűzoltóságok felszereléseinek, eszközeinek műszaki állapotát, működésük megbízhatóságát, személyi és tárgyi feltételeit;
 • ellátja a hivatásos, az önkormányzati, valamint a létesítményi tűzoltóságok és tűzoltó egyesületek tűzoltási, műszaki mentési és katasztrófa-elhárítási tevékenységének szakmai felügyeletét, segíti az önkéntes tűzoltó egyesületek munkáját;
 • részt vesz a helyi szervek és a rendvédelmi szervek, a védelmi bizottságok, és az önkormányzatok által szervezett kárelhárításra és mentés végrehajtására történő felkészülés felügyeletében, ellenőrzésében;
 • szakfelügyeleti ellenőrzést végez a helyi szerveknél, az önkormányzati, létesítményi tűzoltó-parancsnokságoknál, önkéntes tűzoltó egyesületeknél;
 • irányítja, felügyeli és ellenőrzi a vármegyei Műveletirányító Tervek kidolgozásával kapcsolatos feladatok teljesítését;
 • végzi a jogszabályokban részére meghatározott felügyeleti, továbbképzési, szabályzat kidolgozási, szakmai irányítási és felügyeleti feladatokat;
 • felülvizsgálja, jóváhagyásra felterjeszti a tűzoltóságok éves gyakorlatterveit, ellenőrzi azok végrehajtását.

 

A tűzoltási terület vonatkozásában:

 • közreműködik a bajbajutott légi járművek felkutatásával és mentésével kapcsolatos feladatok összehangolásában;
 • tervezi és szervezi a tűzoltósági felügyelők továbbképzését, a vármegye területén bekövetkezett jelentősebb tűz- és káresetek felszámolásánál segítséget nyújt a tűzoltóságok részére, szervezi a hatáskörébe tartozó feladatok végzését;
 • szervezi a vármegyei tűzoltósport és szakmai versenyeket, koordinálja a részvételt a BM OKF által rendezett országos és nemzetközi tűzoltósport versenyeken és szakmai vetélkedőkön;
 • jelentéseket állít össze a szakterületét érintő eseményekről, feldolgozza, értékeli, elemzi és archiválja az azzal kapcsolatos anyagokat, és továbbítja az érintett szervek részére;
 • a tűzoltási és műszaki mentési tevékenység végzése során kapcsolatot tart a segítséget nyújtó szervekkel, személyekkel;
 • a vármegyei polgári védelmi főfelügyelővel közösen szervezi a katasztrófavédelmi, tűzoltó és polgári védelmi szervek terrorcselekmények következményei felszámolásában való részvételét;
 • közreműködik a bekövetkezett eseményekről szóló jelentések összeállításában, az információs anyagok készítésében;
 • részt vesz a tűzoltói beavatkozásokat érintő esemény-kommunikáció folyamatában;
 • az aktualitások figyelembevételével tűzoltási, a vármegyei polgári védelmi és vármegyei iparbiztonsági főfelügyelőkkel egyeztetve mentési és katasztrófa felszámolási gyakorlatokat tervez és szervez;
 • részt vesz a társszervekkel és karitatív szervekkel meglévő együttműködési megállapodások előkészítésében és felülvizsgálatában, javaslatot tesz azok módosítására;
 • közreműködik a szakterületét érintő szakmai vizsgáztatások lefolytatásában;
 • szakterületét érintően a helyi szervek részére továbbképzést, tájékoztatót szervez;
 • javaslatot tesz az önkormányzati tűzoltóságok elsődleges műveleti körzetének kijelölésére és véleményezi azok költségvetési támogatását;
 • indokolt esetben kezdeményezi a tűzoltóságok rendkívüli készenléti szolgálatának elrendelését, végrehajtja az elrendelésre kiadott döntéseket, ellenőrzi azok végrehajtását;
 • közreműködik a tűzoltóságokra vonatkozó tűzoltási mentési és katasztrófavédelmi elemzések, értékelések elkészítésében, előkészíti a szakterületére vonatkozó vezetői döntések tervezetei;
 • szervezi a tűzoltó szakképzéseket, a képzés helyszínén ellenőrzi és felügyeli azok szakmai színvonalát, megfelelőségét;
 • javaslatot tesz az egyes tűz- és káresetek, katasztrófahelyzetek felszámolását követően a részletes elemzésre, tanulmány készítés elrendelésére;
 • közreműködik, illetve segítséget nyújt a korszerű tűzoltási és mentési taktikai elvek kidolgozásában, adaptálásában, hasznosításában;
 • részt vesz a szakterületét érintő gyakorlatok szakmai előkészítésében, lebonyolításában és értékelésében;
 • végrehajtja a gyakorlatok szemlézését, a gyakorlaton résztvevők értékelését;
 • az online Káreseti Adatszolgáltató Programot illetően az adatszolgáltatáshoz megfogalmazza a szakmai igényét;
 • tűzoltás, műszaki-mentéssel kapcsolatos statisztikát készít;
 • javaslatot tesz és koordinálja a szerek, felszerelések átcsoportosítását.

 

Tűzvizsgálat és beavatkozás-elemzés vonatkozásában

 • közreműködik a bekövetkezett eseményekről szóló jelentések összeállításában, az információs anyagok készítésében;
 • jelentéseket állít össze a tűzvizsgálattal kapcsolatos a szakterületét érintő eseményekről, feldolgozza, értékeli, elemzi és archiválja az azzal kapcsolatos anyagokat, és továbbítja az érintett szervek részére;
 • közreműködik az országos erdőtűz adattárhoz meghatározott adatok szolgáltatásában;
 • kezdeményezi a vármegye területét érintően tűzgyújtási tilalom elrendelését, visszavonását;
 • gondoskodik a munkájával összefüggő szakirodalmak feldolgozásáról;
 • közreműködik az online Káreseti Adatszolgáltató Program működtetésében.

 

Műveletek elemzésével összefüggésben

 • a szakmai tapasztalatok összefoglalása érdekében javaslatot tesz az egyes tűz- és káresetek, katasztrófahelyzetek felszámolását követően eseti műveleti-elemzés elkészítésének elrendelésére;
 • figyelemmel kíséri, elemzi és értékeli a tűzesetekről, műszaki mentésekről készült műveleti-elemzéseket, jelentéseket és a levont tapasztalatok alapján intézkedik a hiányosságok megszüntetésére, illetve azok közreadására;
 • műveleti-elemzés keretében összegzi a statisztikai adatokat, elemzést készít, javaslatot tesz további intézkedésekre;
 • értékeli a Veszprém VMKI katasztrófavédelmi operatív tevékenységét, annak színvonalát, hatékonyságát, költségeit;
 • közreműködik a bekövetkezett eseményekről szóló jelentések összeállításában, az információs anyagok készítésében;
 • a beavatkozások során tapasztaltak alapján belső szabályozók módosítását kezdeményezi.
 • Ellátja a szervezeti elemére háruló a belső kontrollrendszerrel kapcsolatos és az eseti ellenőrzésekkel kapcsolatos feladatokat.