Tartalomjegyzék

Humán Szolgálat

Az igazgatóság Humán Szolgálatának alapvető feladata, az eredményes szakmai munkavégzés humánerőforrás oldalának folyamatos biztosítása, a humánpolitikai feladatok tervezése, szervezése, végrehajtása, hogy a jelentkező szakmai feladatokhoz a megfelelő iskolai végzettséggel, szakképzettséggel rendelkező, tenni akaró, innovatív, a szervezet iránt lojális munkaerő álljon rendelkezésre.

További feladatunk még, a hivatásos tűzoltó-parancsnokságok (HTP) személyzeti tevékenységének szakmai felügyelete, segítése, valamint az önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok (ÖTP) oktatási, képzési tevékenységének szakmai felügyelete, segítése.

1. A Humán Szolgálat feladatai a személyzeti, munkaügyi területen:

 • Előkészíti az igazgató állományszervezési döntéseit, valamint a szervezési állománytáblázat módosításával, kezelésével kapcsolatos feladatokat.
 • Szervezi és végzi a személyi állományra vonatkozó humánpolitikai feladatok végrehajtását (pályáztatás, felvételi eljárás lefolytatása, jogviszony létesítése, módosítása, megszüntetése, stb.).
 • A főigazgatói vagy belügyminiszteri hatáskörű munkáltatói intézkedéseket, elismerési javaslatokat felterjesztésre előkészíti.
 • Gondoskodik a személyi állomány jogszabályban meghatározott soros járandóságainak biztosításáról, ehhez éves tervet készít.
 • Eleget tesz az osztály tevékenységi körét érintő jogszabályban előírt nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségnek.
 • Működteti a számítógépes személyzeti nyilvántartó rendszert, annak adatbázisát naprakészen tartja.
 • Végzi a szolgálati, munkáltatói, nyugdíjas igazolvánnyal, történő ellátással, az igazolványok cseréjével, bevonásával kapcsolatos feladatokat a katasztrófa védelmi kirendeltségek személyi állományára vonatkozóan.
 • Eleget tesz tájékoztatási kötelezettségeinek, betartja az adatvédelmi és titokvédelmi szabályokat.
 • Részt vesz a személyi állomány egészségének megőrzését, a fizikai állóképesség megtartását, növelését elősegítő tevékenység szervezésében, irányításában.
 • Közreműködik a hivatásos állomány éves fizikai állapotfelmérésének előkészítésében, lebonyolításában.
 • Figyelemmel kíséri az állomány azon tagjainak egészségi állapotváltozását, akik szakrendelői, vagy kórházi ellátásara szorulnak.
 • Tervezi és szervezi a hivatásos állomány éves időszakos egészségi és pszichikai alkalmassági vizsgálatait.
 • Szervezi az igazgatóság és a katasztrófa védelmi kirendeltségek megkülönböztetett jelzést használó gépjárművek vezetőinek pszichológiai (pályaalkalmassági) vizsgálatát.
 • Szakmailag felügyeli és segíti a katasztrófavédelmi kirendeltségek személyzeti és munkaügyi tevékenységét.
 • Az igazgatóság ellenőrzési tervének megfelelően ellenőrzést tart a katasztrófavédelmi kirendeltségéken és az önkormányzati tűzoltó parancsnokságokon.
 • Rendszeres kapcsolatot tart a BM OKF Humán Szolgálat munkatársaival, valamint a katasztrófavédelmi kirendeltség személyzeti tevékenységet végző munkatársával.
 • Részt vesz a szakterület számára szervezett továbbképzéseken, szakmai tájékoztatókon, értekezleteken, ezeket követően szükség esetén az igazgatóság munkatársai, illetve a katasztrófavédelmi kirendeltségek személyzeti szakemberei részére szakmai tájékoztatókat tart.
 • Végzi a munkáltatói intézkedésekkel kapcsolatos panaszok ügyintézését, közreműködik ezek kivizsgálásában, végzi a munkaügyi bírósággal kapcsolatos feladatokat, valamint a fegyelmi és kártérítési eljárásokkal kapcsolatos feladatokat.
 • Közreműködik az I. fokú fegyelmi eljárások lefolytatásában az igazgató hatáskörébe tartozó fegyelmi ügyekben; szakmai felügyeletet gyakorol a katasztrófavédelmi kirendeltségek fegyelmi munkája felett.
 • Végzi a szociális és kegyeleti gondoskodás körébe tartozó ügyek intézését, kapcsolatot tart az igazgatóság nyugdíjasaival.
 • Végzi a személyi állomány minősítésével és a hivatásos állomány évenkénti teljesítményértékelésével kapcsolatos koordinációs, nyilvántartási és ügyintézési feladatokat.
 • Végzi a személyi állomány vagyonnyilatkozattal és nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban hatáskörébe tartozó feladatokat.
 • Közreműködik a különböző ünnepségek, versenyek, vetélkedők és egyéb szakmai rendezvények szervezésében, lebonyolításában.
 • Végzi az üdülésekkel, rekreációval kapcsolatos ügyintézést.
 • Kapcsolatot tart az igazgatóság érdekképviseleti szerveivel.
 • Figyelemmel kíséri a szakterületre vonatkozó jogszabályok, egyéb rendelkezések változását, szükség esetén kezdeményezi belső szabályozó kiadását, módosítását, hatályon kívül helyezését.
 • Felkérésre javaslatot, véleményezést készít a szakterületét érintően országos érvényű jogszabályok, szabályozások, irányelvek, ajánlások tervezeteihez.

2. A Humán Szolgálat feladatai a képzési, oktatás-szervezési területen: 

 • Végzi az igazgatóság személyi állományának szakmai képzésével, továbbképzésével kapcsolatos tervezési, szervezési, beiskolázási és ügyintézési feladatokat, mindezekhez éves továbbképzési tervet készít.
 • Közreműködik a katasztrófavédelmi kirendeltségek tagjai részére meghirdetett szakmai képzések, versenyek szervezésében és a beiskolázásokban, tájékoztatja őket a témában bekövetkezett változásokról, újdonságokról.
 • Felügyeli és segíti az önkormányzati tűzoltó parancsnokságok, önkéntes tűzoltó egyesületek és tűzoltó parancsnokságok tagjainak képzésével, továbbképzésével kapcsolatos feladatait.
 • Közreműködik az igazgatóság személyi állománya vonatkozásában a tanulmányi szerződések előkészítésével, megkötésével, a tanulmányi támogatások adásával kapcsolatos feladatokban.
 • Végzi az igazgatóság személyi állományának vezetőképzéssel, rendészeti szakvizsgával, nyelvi képzésekkel kapcsolatos szervezési, beiskolázási és ügyintézési feladatait.