Hatósági jogkörök

Hatósági feladatok

 

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ 

 • Szakterületét érintően továbbképzést, tájékoztatót szervezünk a Katasztrófavédelmi Kirendeltségek ügyintézői részére.
 • A tűzvizsgálat gyakorlati végrehajtásának, a normatívák egységes értelmezése érdekében tájékoztatókat dolgozunk ki.
 • Eljárunk a hatáskörünkbe utalt, tűzvédelmet érintő közérdekű bejelentési- és panaszügyekben,
 • Figyelemmel kísérjük a tűzvédelem műszaki követelményrendszerét, javaslatot teszünk a módosításokra.
 • Elősegítjük az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programmal (OSAP) összefüggő statisztikai adatszolgáltatás megfelelőségét, a hivatásos önkormányzati tűzoltóságoktól beérkező adatszolgáltatás kontrolljával.
 • Bevonás esetén, a szakterületet érintő jogszabályalkotásban, véleményezésben részt veszünk.
 • Tűzmegelőzéssel kapcsolatos tájékoztatókat, információkat, felhívásokat helyez el az igazgatóság internetes honlapján.
 • A tűzoltóságokról érkezett állásfoglalás-kérés esetén kialakítjuk a jogszabályon, egyéb előíráson alapuló állásfoglalást, kompetencia hiány esetén a kérést továbbítjuk a BM OKF részére.
 • Közreműködünk a lakosság tűzvédelmi felkészítésében, elsősorban a középiskolás korosztályt megcélozva.
 • Erdőtüzek megelőzése érdekében, tűzgyújtási tilalom időszakában kezdeményezzük a területileg illetékes tűzoltóságnál és az illetékes mezőgazdasági szakigazgatási területi szervénél a fokozott tűzveszély időszakára vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzését.
 • Az erdő védelméről szóló törvényben foglaltak szerint, fokozott tűzveszély esetén, indokolt esetben, átmeneti időre javasoljuk a vármegye, a kistérség, illetve a település területére a tűzgyújtási tilalom elrendelését.
 • Felügyeljük és ellenőrizzük az illetékességi területünkön működő katasztrófavédelmi kirendeltségek  hatósági, szakhatósági, tűzvizsgálati, szakértői és tűzvédelmi tájékoztatási tevékenységét, ennek keretén belül iránymutatásokat, tájékoztatókat adunk ki. 

 

Tűzvédelmi hatósági és szakhatósági hatásköreink jogszabályi alapjai

A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és baleset-biztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet - a továbbiakban Kormányrendelet - alapján valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet foglalt esetekben.

Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek

A tűzvédelmi műszaki irányelvek olyan műszaki megoldásokat, számítási módszereket tartalmaznak, mellyel az országos tűzvédelmi szabályzatról szóló 54/2014. (IX. 22.) BM rendeletben megfogalmazott biztonsági szintek elérhetőek, ezzel a jogszabályban foglalt követelmények teljesíthetőek.

 

TŰZMEGELŐZÉSI TERÜLETEN VÉGZETT HATÓSÁGI FELADATOK:

 

Tűzvizsgálati hatósági tevékenység:

 „A tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról” szóló 44/2011. (XII. 5.) BM rendeletalapján valamennyi tűzvizsgálati eljárás kizárólag hivatalból indul. Az eljárást a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság folytatja le. 

A tűzvédelmi hatóság eljárása során helyszíni szemlét tart, melyről jegyzőkönyvet vesz fel.  A szemle során fénykép és videófelvételeket készíthet, bizonyítékot lefoglalhat, szakértő közreműködésével mintavételezésre intézkedhet. A szemle során valamennyi tanút meghallgat, ha az ügyfél, vagy annak képviselője a helyszínen tartózkodik, meghallgatja. Az összegyűlt információk, bizonyítékok birtokában összefoglaló jelentést készít, mely átfogó szakmai képet ad, a tűz keletkezésével kapcsolatos valamennyi megállapításokról, valamint a következményekhez vezető valamennyi összefüggésekről.

A tűzvizsgálati eljárások célja olyan tapasztalatok megszerzése, következtetések levonása, amelyek alkalmasak a későbbi megelőzési ismeretek bővítésére, a mentési beavatkozási feltételek javítására, és hozzájárulnak a jogkövető magatartáshoz.

Tűzvédelmi szakvizsgáztatással kapcsolatos szolgáltatás felügyeleti hatósági tevékenységünk:

E tevékenységünket „a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól” szóló 2009. évi LXXVI. törvény „a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól” szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet és „a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól” szóló 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet előírásainak alkalmazásával végezzük. Eljárásaink során „az általános közigazgatási rendtartásról” szóló 2016. évi CL. törvényt alkalmazzuk, a fenti rendeletekben foglalt eltérésekkel.

A 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza azokat a foglalkozási ágakat, melyek tűzvédelmi szakvizsgához kötöttek. Ezekben a foglalkozási ágakban dolgozók és a munkájukat közvetlenül irányítók tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány birtokában végezhetik tevékenységüket.

Aki tűzvédelmi szakvizsgát kíván szervezni, annak oktatási tematikát kell összeállítania a belügyi közlönyben legutóbb kiadott törzsanyag alapján. Hatóságként az oktatási tematikát jóváhagyjuk és a kérelemhez mellékelt adatlapon feltüntetett adatokat honlapunkon feltüntetjük, az általunk kiadott nyilvántartási számmal együtt.

Aki vizsgáztatni szeretne tűzvédelmi szakvizsgákon, azoknak a rendeletben megszabott feltételek teljesülését igazoló dokumentumokat kell csatolniuk a kérelmükhöz.

Az előbb említett kérelmek illetékkötelesek. Az illeték aktuális mértékéről, az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény, a közigazgatási hatósági illeték mértékét megállapító része rendelkezik.

Tűzvédelmi szakvizsga szervezése bejelentés-köteles tevékenység. A 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet meghatározott tartalommal és viszonyított idővel kell benyújtani a székhely szerint illetékes hatósághoz.

Megfelelő bejelentés esetén a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságnak lehetősége van a szakvizsga ellenőrzésére, ahol a bejelentésben foglaltak, valamint a rendelet előírásainak érvényre jutása a vizsgálat tárgya.

A jogszabálytól, vagy a bejelentéstől eltérő oktatásszervező, vagy vizsgáztató szankcióval sújtható.

Kiemelt beruházások

Külön jogszabályi felhatalmazás alapján eljárunk a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások esetén, elsőfokú tűzvédelmi hatósági jogkörben;

Az ezzel kapcsolatos jogköröket, a kiemelt beruházást megnevező kormányrendelet állapítja meg. „A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és baleset-biztosításáról” szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet alapján a kiemelt beruházásokkal kapcsolatos egyes hatósági hatáskörök is pontosításra kerültek.

A kiemelt beruházássá nyilvánítás, „a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről” szóló 2006. évi LIII. törvény alapján történik.

Létesítményi tűzoltóságok fenntartására kötelezés, illetve felmentés

Az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságokra, valamint a hivatásos tűzoltóság, önkormányzati tűzoltóság és önkéntes tűzoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról szóló 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendeletben foglalt esetekben hivatalból kötelezést adunk ki, illetve kérelemre felmentést adhatunk.

II. fokú tűzvédelmi hatósági tevékenység

A vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság II. fokú hatóság minden olyan esetben, amikor a katasztrófavédelmi kirendeltségek I. fokon hatóságként járnak el. Alapvető eljárások: Beépített automatikus tűzjelző és beépített automatikus tűzoltó berendezések létesítési és használatba vételi engedélyezési eljárásai, eltérési engedélyezési eljárások, hatósági ellenőrzések, tűzvédelmi kötelezés, tűzvédelmi bírság kiszabása, tűzvizsgálati eljárás valamint tűzeseteket követő hatósági bizonyítvány kiállítása.

 

TŰZMEGELŐZÉSI TERÜLETEN VÉGZETT SZAKHATÓSÁGI FELADATOK:

Kiemelt beruházások

Külön jogszabályi felhatalmazás alapján eljárunk a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások esetén, elsőfokú tűzvédelmi hatósági és szakhatósági jogkörben. Az ezzel kapcsolatos jogkört kiemelt beruházássá nyilvánítását külön kormányrendelet állapítja meg, melyben a bevonandó szakhatóságok köre is meghatározásra kerül. 

Pirotechnika

A rendőrség szerveiről és a rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet 14/A. § (5) bekezdése alapján kötelezően bevonandó szakhatóság vagyunk tűzvédelmi szakkérdést illetően. A tűzijátékok engedélyezését a vármegyei rendőrkapitányságok végzik, megkeresésükre szakhatósági állásfoglalást bocsátunk ki. Szakhatósági előírásaink érvényesülését, a közös helyszíni bejárásokon ellenőrizzük. 

II. fokú szakhatósági tevékenység

A vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság II. fokú szakhatóság minden olyan esetben, amikor a katasztrófavédelmi kirendeltségek I. fokon szakhatóságként járnak el. Alapvető eljárások: építési engedélyezés, használatbavétel, rendeltetésmód változás, üzletműködési engedély, telephelyengedély. A másodfokú eljárások során szakmai jogszabályok és az általános és speciális eljárásjogi jogszabályok betartottságát vizsgáljuk. Szükség esetén az elsőfokon hozott állásfoglalást helybenhagyjuk, megváltoztatjuk  vagy megsemmisítjük.

Településrendezés tervek és területrendezési tervmódosítási eljárásai

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37. § (1) bekezdés alapján lefolytatott első körös, úgynevezett előzetes véleményezési eljárás, a 40. §-a szerinti második körös eljárásban, az úgynevezett jóváhagyási szakaszban, a 42. § (1) bekezdése szerinti egyeztető tárgyalás, valamint a 41. § (1) bekezdése szerinti gyorsított eljárásokban véleményező szakhatóságként járunk el. Véleményt, észrevételt az előbb felsorolt eljárási szakaszok mindegyikében adunk ki. A település polgármestere megküldi az elkészült terveket, építési szabályzatot valamennyi közreműködő részére.

Széchenyi 2020 Kohéziós Alap