Vis Maior

Védekezési napló letöltése innen

Vis Maior – Mit is kell róla tudni?

A vis maior esemény olyan, előre nem látható természeti vagy más eredetű erők által okozott esemény, amelynek bekövetkezése nem előre kiszámítható, másrészt emberi beavatkozás kevés ahhoz, hogy elhárítsa. A vis maior támogatás rendszerének részletes szabályait a 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet tartalmazza, melyet ide kattintva tekinthet meg!


Ki igényelhet vis maior támogatást?
 
A vis maior támogatás az önkormányzatok, valamint kistérségi társulások részére nyújtható, védekezési többletkiadás, valamint a kötelező önkormányzati feladatot ellátó önkormányzati ingatlanokban esett károk részbeni helyreállításának támogatására. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
 
Magánszemélyek nem igényelhetnek vis maior támogatást!

Milyen esetben lehet igényelni?

A. Az előre nem látható természeti vagy más eredetű erők által okozott veszély miatt szükségessé váló, indokolt védekezés, esetileg helyreállítás többletkiadásainak támogatására.
 
B. Önkormányzati tulajdonban lévő:

1. utak, hidak, kompok károsodása,
2. pince- vagy partfalomlás, földcsuszamlás,
3. oktatási, kulturális, szociális vagy egészségügyi intézmények épület károsodása,
4. igazgatási, valamint egyéb kötelező feladatok ellátását szolgáló intézmények épületeinek károsodása,
5. ár- és belvízvédelmi vízilétesítmények,
6. közmű és műtárgyai károsodása esetében felmerülő helyreállítási költségek támogatására.

Támogatás csak a káresemény bekövetkezését megelőző állapot visszaállítására igényelhető!
 
Nem támogathatók azon kérelmek, amelyeknél a védekezési költségek biztosítása és a jelzett károk helyreállítása az önkormányzattól a rendelkezésére álló források alapján elvárható.
 
Nem igényelhető a támogatás:

• tárgyi eszközök beszerzésére,
• megelőző munkálatokra,
• fejlesztésekre,
• rovar- és kártevőirtás költségeire,
• folyó jellegű működési kiadásokra.
Nem számolható el költség az alábbi tárgyi eszközök vásárlására:


• szivattyú és tartozékok,
• áramfejlesztő,
• szivattyútömlő,
• mobiltelefon,
• háztartási gépek,
• berendezések,
• bútorok,
• informatikai eszközök,
• üzemanyag kanna.

A védőfelszerelés és a szerszámok beszerzése alapvetően a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet időszakában támogatható, a védekezés jellege és a résztvevők számának függvényében.
 
Nem elszámolható folyó jellegű működési kiadás:
• a bérköltség,
• a kiküldetés díja,
• irodaszerek,
• nem alapvető élelmiszerek,
• mobiltelefon költség,
• rezsi költség,
• karbantartási-javítási,
• szerviz költségek,
• takarítószerek,
• bontási költség, gázpalack, naptej, lakat, festék,
• nem közvetlenül a védekezéshez kapcsolódó szállítás díjak,
• falugondnoki szolgálattal járó költségek, parkosítás, gallyazás, fakivágás, takarítás, közterület karbantartása, őrzés.


A támogatás igénylésének folyamata

• A bejelentés
A támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat az esemény bekövetkezésétől, védekezési kiadások esetén a védekezés megkezdésétől számított 7 napon belül elektronikusan az ebr42 rendszerben (http://ebr42.otm.gov.hu/palyazat/), továbbá faxon (06-1/441-1235) bejelentést tegyen a Belügyminisztérium részére.
 
Védekezési költségek esetén a miniszter a bejelentést követően haladéktalanul megkeresi az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóságot, amely az 1. melléklet A) része szerinti adatlap lezárását követő 7 napon belül tájékoztatást nyújt a bejelentés valódiságáról, a vis maior esemény jellegéről, a védekezési munkálatok szükségességéről.

A káresemény körülményeinek igazolására a katasztrófavédelmi igazgatóság helyszíni vizsgálatot is folytat.

• Helyszíni vizsgálatok
A bejelentést követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül a területileg illetékes megyei Kormányhivatal által koordinált bizottság helyszíni vizsgálatot végez.
 
Az előzetes helyszíni vizsgálatban részt vesz a területileg illetékes megyei kormányhivatal, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság.

• Kérelem benyújtása
Az önkormányzatnak a vis maior esemény bejelentését követően kővetően 40 nap áll a rendelkezésére, hogy a támogatási kérelmét a kötelező mellékletek csatolásával benyújtsa papír alapon egy eredeti és két másolati példányban a Magyar Államkincstárnak, továbbá egy másolati példányban a területileg illetékes megyei kormányhivatalnak.
 
A benyújtási határidő meghosszabbítására nincs lehetőség, annak elmulasztása jogvesztő!

Az előleg lehetősége

A települést érintő különösen súlyos természeti károk mérséklésére a védekezési, helyreállítási támogatás részben, előleg formájában azonnali segítségnyújtásként is folyósítható a miniszter előzetes döntésével, a Magyar Államkincstár felé történő utalványozással, a kedvezményezettet terhelő elszámolási kötelezettséggel.
 
Az önkormányzat az előleg iránti kérelmét az ebr42 rendszerben rögzíti, majd a kitöltött és lezárt adatlapot aláírást követően faxon (06-1/441-1235) el kell juttatni a minisztérium részére. A minisztérium az előlegigény beérkezését követően haladéktalanul megkeresi az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóságot, amely legkésőbb 3 napon belül javaslatot tesz a folyósítandó előleg összegére.
 
A helyreállításhoz kapcsolódó előleg az előzetesen becsült helyreállítási költségek legfeljebb 15%-ának megfelelő összeg lehet.
 
A védekezési költségekhez kapcsolódó előleg az előzetesen becsült védekezési költségek legfeljebb 50%-ának megfelelő összeg lehet.

A támogatás mértéke
 
Az igényelhető és megítélhető támogatás maximális mértéke a védekezési és helyreállítási költségek támogatására vonatkozó vis maior kérelem esetén alapesetben az elismert költségek 70%-a.
 
Az önkormányzat az alapesettől magasabb, de legfeljebb a helyreállítási, védekezési költségek 90%-ának megfelelő mértékű támogatást igényelhet abban az esetben, ha az önkormányzat:
• a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló kormányrendelet mellékletében szerepel, vagy
• 2009-ben és 2010-ben az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásában részesült, vagy
• teljesítőképességét a felmerült károk helyreállítása jelentősen meghaladja, feltéve, hogy a vis maior esemény rövid időszakon belül ismétlődő természeti vagy időjárási csapások következményeként alakult ki, és az adott térségben több települést is érintett.
A többcélú kistérségi társulás az alapesettől magasabb mértékű támogatást igényelhet abban az esetben, ha a társulás a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló kormányrendelet mellékletében szereplő kistérségben jött létre.
 
A védekezéssel összefüggő, elismerhető költségekhez az érintett önkormányzatnak 100%-os támogatás adható, amennyiben azok a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet időszakában keletkeztek. A kötelező feladatot ellátó, önkormányzati tulajdonú építmények helyreállításához 100%-os támogatás illeti meg az önkormányzatot, amennyiben az esemény időpontjában adósságrendezési eljárás alatt áll.

A döntéshozatal

A támogatási igényekről a miniszter dönt a Belügyminisztériumba való beérkezést követő 90 napon belül a területileg illetékes megyei Kormányhivatal, az államháztartásért felelős miniszter véleményével, valamint amennyiben szükséges, a káreseményhez kapcsolódó közfeladatokért felelős fejezetet irányító szerv szakmai javaslatának kikérésével.
 
A támogatásról hozott miniszteri döntés ellen fellebbezés benyújtására nincs lehetőség!

 


Széchenyi 2020 Kohéziós Alap