Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok


A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Közzétéve: 2021-02-04
Veszprém MKI Szervezeti és Működési Szabályzat 2020

Közzétéve: 2020-12-18
Alapító Okirat

Közzétéve: 2020-02-28
Veszprém MKI adatvédelmi szabályzat

Frissítve: 2019-07-08
BM OKF adatvédelmi szabályzat


A tevékenységéről szóló tájékoztató

A tevékenységről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Közzétéve: 2019-12-11
Bemutatkozás angolul

Frissítve: 2019-12-11
Bemutatkozás magyarul


A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Közzétéve: 2020-01-31
Tájékoztatás hatósági kapcsolattartásról

Közzétéve: 2020-01-31
E-ügyintézési tájékoztató

Közzétéve: 2020-01-31
Hatósági hatásköri lista


Közszolgáltatások

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Közzétéve: 2020-03-02
tájékoztató


A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nyilvántartásai

A fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Közzétéve: 2020-01-31
Nyilvántartások

Dátum Megnevezés
2020-01-31
Nyilvántartások
2018-07-25
Nyilvántartások
2017-08-31
2016. március

Nyilvános kiadványok

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke. Az igazgatóság tekintetében nem releváns.

Közzétéve: 2020-03-02
tájékoztató


Döntéshozatal, ülések

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Közzétéve: 2020-03-02
tájékoztató


A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Az igazgatóság tekintetében nem releváns

Közzétéve: 2020-03-02
tájékoztató


A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről és az észrevételek elutasításának indokairól

A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tekintetében nem releváns.

Közzétéve: 2020-03-02
tájékoztató


Pályázatok

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk.


Hirdetmények

A szerv által kiadott hirdetmények, közlemények

Közzétéve: 2017-08-31
Hírek


Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Dátum Megnevezés
2019-04-05
Közérdekű adatok igénylésének módja

Közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél. A Veszprém Megyei Katasztófavédelmi Igazgatóságnál nincs ilyen megkötött szerződés.

Közzétéve: 2020-03-02
tájékoztató


Közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

A Veszprém Megyei Katasztófavédelmi Igazgatóságnál nincsenek közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek.

Közzétéve: 2020-03-02
tájékoztató


A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál jelenleg nincsenek újrahasznosítás céljára elérhető adatok.

Közzétéve: 2020-03-02
tájékoztató


A közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazatóságnál jelenleg nincsenek újrahasznosítás céljából elérhető adatok, így díjjegyzék sem áll rendelkezésre

Közzétéve: 2020-03-02
tájékoztató


A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Közzétéve: 2020-01-31
Jogorvoslati tájékoztató


A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál nincs ilyen megállapodás.

Közzétéve: 2020-03-02
tájékoztató


A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál nincs ilyen megállapodás.

Közzétéve: 2020-03-02
tájékoztató


A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

A Veszprém Megyei Katasztrófavédelm Igazgatóságnál jelenleg nincsenek újrahasznosítás céljára elérhető adatok.

Közzétéve: 2020-03-02
tájékoztató